Vespa Elettrica FE

Vespa logo

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost će 22. svibnja 2019. godine u Narodnim novinama objaviti Javni poziv za sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila pravnim osobama.

Ukupno raspoloživa sredstva po pozivu iznose 17.490.346 kuna. Dodjeljivat će se do 40% bespovratnih sredstava odnosno maksimalno do 400.000 kuna po korisniku, za kupnju jednog ili više vozila, koje u trenutku unosa, uvoza ili prodaje u Republici Hrvatskoj ili ranije, nisu bila registrirana, odnosno u slučaju električnog bicikla, nisu ranije bila korištena.

Rok provedbe Projekta odnosno nabave vozila i dostave potpune dokumentacije za isplatu je 12 mjeseci od dana zaprimanja Odluke i Ugovora o sufinanciranju od strane korisnika.


TKO SE MOŽE PRIJAVITI?

Sredstva Fonda sukladno ovom Javnom pozivu dodjeljuju se putem pomoći, subvencija ili donacija i to za JLP(R)S, tijela državne uprave i ostale proračunske i izvanproračunske korisnike, trgovačka društva i fizičke osobe - obrtnike i slobodna zanimanja te neprofitne organizacije (izuzev udruga i zadruga).

Zaprimanje zahtjeva za sufinanciranje, kao i slanje poštom započinje dana 22. svibnja 2019. godine od 09:00 sati (zahtjevi koji dođu prije navedenog roka neće se razmatrati i nisu predmet obrade), a završava istekom kalendarske godine 31. prosinca 2019. godine, odnosno dostavom posljednjeg zahtjeva kojim su iskorištena predviđena sredstva.

Sredstva Fonda sukladno ovom Javnom pozivu dodjeljuju se putem pomoći, subvencija ili donacija i to za:

  • JLP(R)S, tijela državne uprave i ostale proračunske i izvanproračunske korisnike
  • trgovačka društva i fizičke osobe - obrtnike i slobodna zanimanja
  • trgovačka društva i fizičke osobe - obrtnike i slobodna zanimanja

Zahtjev za sufinanciranje kupnje vozila treba sadržavati sljedeću obveznu dokumentaciju:

1. Prijavni obrazac koji se može preuzeti s mrežne stranice Fonda (www.fzoeu.hr), popunjen u cijelosti, ovjeren, te vlastoručno potpisan od odgovorne/ovlaštene osobe podnositelja zahtjeva (potpisani i ovjeren primjerak u izvorniku - originalu),

2. Prijavni obrazac iz točke V.1. ovog Javnog poziva u Excel .xlsx datoteci na CD-u ili DVD-u ili USB-u (neovjeren i nepotpisan),

3. Ponuda za kupnju vozila izdana od strane ovlaštenog prodavatelja,

4. Tehničke karakteristike vozila koje je predmet ponude, iz kojih je jasno vidljiva kategorija (prema točki I. ovog Poziva), proizvođač, model, vrsta pogona (električni / „plug-in“ hibridni, SPP, UPP), snaga vozila (kW) te emisija CO2 (g/km, gdje je primjenjivo), a koje osim ponudom mogu biti izražene i katalogom, certifikatom itd.,

5. Potvrda Porezne uprave o podmirenju obveza javnih davanja, ne starija od 30 dana od dana prijave na ovaj Javni poziv (u izvorniku),

6. Izjava pod materijalnom i kaznenom odgovornošću hoće li se PDV u računima za utvrđivanje opravdanih troškova Fonda koristiti ili se neće koristiti kao pretporez u obračunskom razdoblju, ovjerenu pečatom i potpisom odgovorne/ovlaštene osobe podnositelja zahtjeva za sufinanciranje (u izvorniku),

U slučaju da su podnositelji zahtjeva JLP(R)S, tijela državne uprave ili ostali proračunski i izvanproračunski korisnici, zahtjev mora dodatno sadržavati:

7. Izjavu o osiguranju vlastitih sredstava za provedbu projekta s naznakom odgovarajuće stavke u proračunu/financijskom planu ovjerenu pečatom i potpisom odgovorne/ovlaštene osobe podnositelja, odnosno Izjavu da će se vlastita sredstva za provedbu projekta osigurati rebalansom proračuna/financijskog plana ukoliko ista nisu bila planirana (u izvorniku).

U slučaju da su podnositelji zahtjeva trgovačka društva ili fizičke osobe (obrtnici i slobodna zanimanja), zahtjev mora dodatno sadržavati sljedeću dokumentaciju, ne stariju od 30 dana od dana prijave na ovaj Javni poziv:

8. Izjavu o korištenim potporama male vrijednosti, ovjerenu i potpisanu od odgovorne/ovlaštene osobe podnositelja zahtjeva u izvorniku (obrazac Izjave može se preuzeti s mrežne stranice Fonda) http://www.fzoeu.hr/hr/propisi/opci_akti_fonda/ ,

9. Izjavu o korištenim potporama male vrijednosti povezanih društava, ovjerenu i potpisanu od odgovorne/ovlaštene osobe podnositelja zahtjeva u izvorniku (obrazac Izjave može se preuzeti s mrežne stranice Fonda) http://www.fzoeu.hr/hr/propisi/opci_akti_fonda/ - (izjava se obvezno dostavlja i u slučaju kada podnositelj zahtjeva nema povezana društva),

10. Izjavu poduzetnika da nije u teškoćama, ovjerenu i potpisanu od odgovorne/ovlaštene osobe podnositelja zahtjeva u izvorniku (obrazac Izjave može se preuzeti s mrežne stranice Fonda) http://www.fzoeu.hr/hr/propisi/opci_akti_fonda/ ,

11. Izjavu o zaokruženoj financijskoj konstrukciji ulaganja s naznakom svih izvora financiranja i sudjelovanjem sredstava Fonda u projektu ovjerenu pečatom i potpisom odgovorne/ovlaštene osobe podnositelja,

12. Izvod iz sudskog ili obrtnog registra ili registra obveznika poreza na dohodak za fizičke osobe koje se bave djelatnostima slobodnih zanimanja, a kojima su to osnovne djelatnosti i koje su po toj osnovi upisane u navedeni registar odnosno (iznimno, navedeni dokument ne smije biti stariji od 90 dana od dana prijave na ovaj Javni poziv) ili ukoliko je primjenjivo odgovarajuće rješenje/potvrdu nadležnih tijela o obavljanju djelatnosti (npr. Komora, ovisno o djelatnosti) / upisu u odgovarajući registar za obavljanje djelatnosti,

13. BON 2 ili SOL 2 (u izvorniku),

U slučaju da su podnositelji zahtjeva neprofitne organizacije (osim udruga i zadruga), zahtjev mora dodatno sadržavati sljedeću dokumentaciju, ne stariju od 30 dana od dana prijave na ovaj Javni poziv:

14. Izjavu o zaokruženoj financijskoj konstrukciji ulaganja s naznakom svih izvora financiranja i učešćem sredstava Fonda u projektu ovjerenu pečatom i potpisom odgovorne/ovlaštene osobe podnositelja,

15. Dokaz o upisu u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija RH.

Fond zadržava pravo traženja dostave dodatne dokumentacije po potrebi. Cjelokupna tehnička i ostala dokumentacija dostavljena u sklopu Zahtjeva za sufinanciranje na ovaj Javni poziv ostaje u predmetnoj arhivi Fonda bez obveze ustupanja, dostave ili kopiranja iste od strane Fonda.


OPRAVDANI TROŠKOVI ULAGANJA

Opravdani troškovi ulaganja su troškovi kupnje vozila koji su nastali najranije 22. svibnja 2019. godine. Vrijeme nastanka troškova dokazuje se datumom izdavanja računa za kupnju vozila. Fondu je opravdana kupnja predmetnih vozila plaćenih gotovinom, temeljem ugovora o kreditu ili temeljem ugovora o financijskom leasingu. Fondu nije opravdan trošakkoji je nastao temeljem korištenja vozila prema sklopljenom ugovoru o operativnom leasingu.


DOSTAVLJANJE ZAHTJEVA

Zahtjev za sufinanciranje i sva obvezna dokumentacija dostavlja se u zatvorenoj omotnici, s nazivom ili imenom i prezimenom te adresom podnositelja zahtjeva i uz naznaku: "Zahtjev na javni poziv za vozila – pravne osobe - 2019.". Dostavlja se na adresu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb:

  • preporučenom poštom (s naznakom datuma i vremena zaprimanja u poštanskom uredu na omotnici) ili
  • osobno putem pisarnice."

Zaprimanje zahtjeva za sufinanciranje, kao i slanje poštom započinje dana 22. svibnja 2019. godine od 09:00 sati (zahtjevi koji dođu prije navedenog roka neće se razmatrati i nisu predmet obrade), a završava istekom kalendarske godine 31. prosinca 2019. godine, odnosno dostavom posljednjeg zahtjeva kojim su iskorištena predviđena sredstva.


ŠTO NAKON PRIJAVE?

  • Fond će obraditi sve pristigle zahtjeve koji budu sadržavali svu obveznu dokumentaciju te će donijeti odluku o sufinanciranju
  • Zahtjevi će se razmatrati kronološki, prema datumu i vremenu zaprimanja zahtjeva za sufinanciranje u poštanskom uredu ili u pisarnici Fonda, pri čemu su oba načina dostave jednakopravna u pogledu redoslijeda zaprimanja i obrade.
  • Odabranim podnositeljima zahtjeva Odluka će biti dostavljena zajedno s Ugovorom, a jedan potpisani primjerak će biti potrebno dostaviti natrag u Fond.

NAPOMENA

Javni poziv će biti objavljen na stranicama Fonda 22. svibnja te je prije same prijave isti obavezno pročitati u cijelosti! Dodatne informacije o predmetnom javnom pozivu moguće je dobiti pozivom na broj 01/6448-444.


Kontaktirajte nas